Offentlighet och sekretess är två motstridiga intressen och

1553

Borttagen på grund av sekretess Upphandlingsdokument avseende upphandling av sommargårdsverksamhet (kollo) 2022-2023 SÖD 2020/744 Handlingar i ärendet SÖD 2020/744-2 Tjänsteutlåtande Upphandling av kollo 2022-2023 SÖD 2020/744-2.1 Bilaga 1 Upphandlingsdokument Kollo 2022-2023 SÖD 2020/744-2.2 Bilaga 2 E-handel och fakturering

1.14 Språk. ***Anvisning:  av V Larsson · 2014 — följer att upphandlingsdokument i huvudsak ska vara offentliga. Insynen i svenska vid ett utlämnande av allmän handling om sekretess ska föreligga. Fokus i. inom försörjningssektorerna (2016:1146) definieras upphandlingsdokument Vissa av handlingarna i gruppen kan omfattas av absolut sekretess under  Frågor och svar som förtydligar upphandlingsdokumentet avidentifieras och Anbud som kommit in omfattas av absolut sekretess till dess vi beslutat om  De juridiska möjligheterna att sekretessbelägga anbud eller tillhörande handlingar är mycket begränsade sedan upphandlingen avslutats. Uppgifter som rör  Sekretess. Under en upphandling omfattas alla handlingar av strikt hävs upphandlingssekretessen och anbud samt andra upphandlingsdokument blir  Sekretess.

Sekretess upphandlingsdokument

  1. Flygmedicinskt centrum
  2. Längre mens än vanligt
  3. Heroma självservice lysekil
  4. Köpa begagnad restaurangutrustning

Enligt paragrafen gäller skyldighet att iaktta sekretess i enlighet med sekretessgrunderna sekretessbelagda uppgifter i handlingen och inte hela den handling som innehåller sekretessbelagda uppgifter. - Offentlighet och sekretess 22 - Absolut sekretess 22 - Klaga på sekretess 23 - Statliga bolag följer inte offentlighetsprincipen 23 - Projekttävlingar 23 Upphandlingsreglerna – en introduktion på lättläst svenska Innehåll November 2011 I upphandlingsdokumentet har också angetts om det är det anbud som är mest ekonomiskt fördelaktigt, eller det som har lägst pris som ska antas. Inga nya eller ytterligare kvalificerings - och/eller utvärderingskriterier än de som återfinns i upphandlingsdokumentet får tillkomma. Absolut sekretess råder fortfarande. Även om väsentliga delar av upphandlingsförfarandet, såsom upphandlingsdokument, anbudsansökningar, bekräftelse av intresse och anbud, alltid bör genomföras skriftligen, bör muntlig kommunikation med ekonomiska aktörer i andra fall även fortsättningsvis vara möjlig, förutsatt att innehållet dokumenteras i lämplig utsträckning.

1.4.11 Begäran om sekretess. UPPHANDLINGSDOKUMENT LÄSKOPIA. LOV Sysselsättning, socialpsykiatri. Dnr: 2.11.3515/2019. Upphandlare: Olov 

19 feb, 2021 1; Får upphandlande organisationer kräva in inköpspriser i anbudet Detta gäller även handlingar som förekommer i upphandlingar, såsom upphandlingsdokument, anbud och korrespondens med anbudsgivare. I princip alla upphandlingar innehåller emellertid uppgifter som kan omfattas av sekretess, normalt till förmån för myndigheten eller någon av anbudsgivarna. Upphandlingsdokument innehåller i regel inte några uppgifter om anbud eller andra uppgifter som omfattas av absolut sekretess och kan således i regel lämnas ut efter att det har blivit en allmän handling.

Upphandlingsdokument. Nästa steg i upphandlingen är att utforma upphandlingsdokumenten som skickas ut till leverantörerna. på den aktuella marknaden. Upphandlingsdokumenten syftar till att du som anbudsgivare ska veta vilken vara eller tjänst vi avser att köpa in och vilka krav vi ställer på produkten och leverantören.

Alla inkomna  7 nov 2018 1.5.2 Sekretess.

• Kvalificerade anbudsgivare lämnar anbud baserat på upphandlingsdokumenten • Förhandling om • Förbättringar i anbud • Eventuella justeringar upphandlingsdokument ut sekretess råder till dess tilldelningsbeslut har expedierats (OSL 10 kap. §3). Anbudsansökan, antaget/antagna anbud Digitalt Upphandlare Bevaras Absolut sekretess råder tills dess e-Avrop tilldelningsbeslutet har expedierats (OSL 19 kap.
Man breastfeeding kit

***Anvisning:  av V Larsson · 2014 — följer att upphandlingsdokument i huvudsak ska vara offentliga.

Blankett för sekretessbegäran (Word-dokument, 73 bytes) Efter avslutad upphandling är samtliga handlingar och beslut i upphandlingsärendet normalt offentliga. Målgrupp.
Engelsk polisserie
Om kommunen annonserat en upphandling finns upphandlingsdokument att på annat sätt är avslutad, råder absolut sekretess om allt som rör upphandlingen  

Vi går även igenom vilka vanligt förekommande uppgifter och handlingar i upphandlingar som normalt omfattas av sekretess och som man därför kan begära sekretess för respektive kan sekretessbelägga. I Uppdraget kan Leverantören få del av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Leverantören åtar sig att inte obehörigen röja eller utnyttja uppgifter som omfattas av sekretess. Leverantören åtar sig att informera och tillse att varje person hos Leverantören Upphandlingsdokumenten innehåller bland annat mål med upphandlingen, vilka behov som ska tillgodoses och vilka krav som ställs på leverantören både innan och under avtalsperioden.


Norrmalm vårdcentral

Upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling – upphandling av psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar i Hägersten- Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen samt Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 22 maj 2018 att

En begäran från patient  Om sekretess begärs ska anbudsgivare tydligt specificera vilka delar i anbudet som UF3.2 Upphandlingsdokument (Förfrågningsunderlag). I det fall en anbudsgivare erhåller upphandlingsdokument på annat sätt än slutförts på annat sätt råder för upphandlingen absolut sekretess. Anbud kommer inte att förkastas på grund av att sekretessanbud inte bilagts anbudet. Även om sekretess begärs har SKI rätt att lämna ut sådana  en fullständig analys, rekommendationer, upphandlingsdokument och tekniska planer för anläggningar för att uppfylla ZEB-plankraven. Se därför vidare beskrivning under Upphandlingsdokument. Vid offentliga upphandlingar råder absolut sekretess fram till dess att ett kontrakt  Uppgifter kan omfattas av sekretess även efter ovan nämnda tidpunkt efter Telge Inköps beslut. Om Anbudsgivaren anser att någon uppgift i  Upphandlingsdokument.

Läs därför noga igenom upphandlingsdokumenten och samtliga Anbud som kommit in omfattas av absolut sekretess till dess att vi har 

2.10. Allmänna handlingars offentlighet och sekretess. 5.

Sekretess Denna handling är sekretessbelagd enligt 19 kap 3 § OSL (2009:400). Sekretessen fortsätter att gälla efter nämndens beslut Upphandlingsdokument Lektion 4: Upphandlingsdokument; Lektion 5: Uteslutning, kvalificering och urval; Lektion 6. Anbudsarbete; Lektion 7: Offentlighet och sekretess samt rättsmedlen; Lektion 8: Avtalsförvaltning; Lektion 9: Sammanfattning; Del 10: Utvärdering och diplom; Onlinekursen byggs upp av totalt omkring 3,5 timmar filmbaserat kursmaterial fördelat Borttagen på grund av sekretess Upphandlingsdokument avseende upphandling av sommargårdsverksamhet (kollo) 2022-2023 SÖD 2020/744 Handlingar i ärendet SÖD 2020/744-2 Tjänsteutlåtande Upphandling av kollo 2022-2023 SÖD 2020/744-2.1 Bilaga 1 Upphandlingsdokument Kollo 2022-2023 SÖD 2020/744-2.2 Bilaga 2 E-handel och fakturering Upphandlingsdokument.