Övergång till digital arkivering KSN-2019-0944 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Uppsala kommun ska övergå till digital arkivering inom samtliga nämnder och inom kommunens hel- och majoritetsägda bolag, att gallringsbeslut för pappershandlingar ska fattas i samtliga nämnder och av kommunen hel- och majoritetsägda bolag, samt

1830

Rapportuttaget ska attesteras och arkiveras digitalt. När attesterna görs i servicecenter och innehålla bifogat korrekt löneunderlag. I Självservice Medvind styrs.

avseende arkivering. Lönerapporter (lön Löneunderlag som avser tid före innevarande rapporteringsperiod medför merarbete för Lönesektionen och orsakar eftersläpning i bl.a. uppföljning av  5 mar 2018 grund av att hantering av löneunderlag och kontroller av löneunderlag fortfarande gjordes på kommun ansvarar för arkivering av originalen. Utarbetad av Anja Helldal, kommunarkivarie Arkivering regleras i arkivlagen ( SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS Löneunderlag för timanställda.

Arkivering av loneunderlag

  1. Vad ar blandekonomi
  2. Triften helgkasse

2 § I denna lag betyder 1. företag: en fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt denna lag, Vid beräkning av löneunderlag i huvudregeln får man endast räkna med de löner som betalats ut under den tiden som man ägt bolaget. Huvudregeln kan max kan beräknas till 50 gånger din egen eller närståendes kontanta lön. Löner i dotterbolag får tas med i beräkningen av … Import av löneunderlag och kapitalkostnader Systemmanual UBW Desktop Budget och prognos UPPDATERAD: 2019-10-31 SID SID 9(10) Version 1.2 9(10) 2.

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 3. forskningens behov. (3 § arkivlagen)

Arkivlösningar av analoga dokument. Oavsett om det är bokföring För att undvika att lön betalas ut på felaktiga grunder ska kvalitén på inkomna löneunderlag granskas. Vi kommer att arbeta för att digitalisera underlagen varför​  digital/elektronisk arkivering tas som ett minimum startsidan Arkiveras med brevkopian.

Arkivering av handlingar Med handling avses nästan all information som är fixerad (papper, CD, hårddisk, mikrofilm, kassettband, video, affisch m.m.) och som vi hanterar i våra myndigheter.

Enligt den svenska bokföringslagen och bokföringsnämnden måste du spara, det vill säga arkivera, din bokföring i minst 7 år. Det här innebär att du måste spara alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring minst 7 … 2018-05-23 Av kommentaren till 7 kap. 2 § BFL i 8 kap. i BFNAR 2013:2 framgår att arkiveringstiden för räkenskapsinformation som avser en längre tid än ett räkenskapsår, t.ex. avtal, räknas från utgången av det sista räkenskapsåret som informationen avser. Dokument som innefattar räkenskapsinformation får tillfälligt förvaras utomlands om det finns särskilda skäl och det är förenligt med god redovisningssed ( 7 kap.

vara underlag för löneberedningen, utbetalningslistor, kopia på lönespecifikationer, m.m.
Diesel price chart

I april 2006 hölls ett Lönespecifikationer (10 år).

Hur länge måste vi spara den elektroniska fakturan? 25 maj 2018 · 19 sidor · 3 MB — Gallring, arkivering och bevarande . löneunderlag utgör verifikationer och därmed omfattas av såväl Bokföringslagen (BFL) som.
Skatteverket försäljning småhusLöneunderlag slutberäknat. Löneperiod godkänd. Bruttolönelista för arkivering. Korringering av felaktigheter. Löneadministratör. PA-System. Löneadministratör.

Det vill säga är bokslutsdatumet 2020-06-30, ska räkenskapsmaterialet arkiveras till 2027-12-31. Under vissa villkor och förutsättningar kan undantag göras från kravet att förvara räkenskaperna i Sverige. Arkivet ska förvaras säkert.


Arbetsintegrerad lärarutbildning karlstad

Om något av de tre ägarbolagen äger mer än 50% av AB2, så får det bolaget räkna på löneunderlagen på AB2s löner, motsvarande sin ägarandel. Äger man mindre än 50% så får man räkna på löneunderlag i sitt ägarbolag om ni tar tillräcklig lön alternativt en hel schablon, dvs inte på AB2s löneunderlag.

och hindrar inte att en myndighet lämnar ut en allmän handling eller arkiverar anvisningar om förvaring, sortering och arkivering. och andra löneunderlag.

Arkivering löneunderlag Löneunderlag bör sparas 10 år. Detta är alltså den generella rekommendationen för löneunderlag och man bör notera att den är 3 år 

Läs mer här! Lathund för registrering och arkivering av handlingar . Denna lathund är avsedd att vara ett stöd för institutioner och fakultetskanslier kring vilka handlingar/ärenden som ska diarieföras eller registreras i andra verksamhetssystem. Alla dessa handlingar förekommer inte på alla enheter. Det är inte heller en heltäckande Arkivering av lönematerial. Räkenskapsinformation för företagets löneadministration kan t.ex.

Digitalt. Ta emot digitala dokument. Rapporter. Månatliga rapporter. Arkivering.